SOŠ Slavičín

Školská rada

Ve smyslu § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je na GJP a SOŠ Slavičín zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členové školské rady

Pro období listopad 2017 - listopad 2020.

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 • Mgr. Božena Filáková
 • PaedDr. Petr Navrátil

Členové zvolení pedagogickými pracovníky

 • Ing. Jarmila Űberallová
 • Ing. Alois Kužela

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

 • Ing. Tomáš Dulík, PhD.
 • Denisa Balšanová

Školská rada

 1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
  zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. dává návrh na jmenování jednoho svého člena do komise v případě konkurzu na ředitele školy
Page generated in 0.3253 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál